1. Stipe Nimac, „Sport kao izazov, poziv i šansa za evangelizaciju“, u: Stipe Nimac (ur.), Tijelo, sport i teologija, Zbornik radova, Franjevački samostan Majke Božje Lurdske, Zagreb 1988., str. 69-80.
 2. Stipe Nimac, Bibliografija: Tijelo, sport i teologija, u: Stipe Nimac (ur.), Tijelo, sport i teologija, Zbornik radova, Franjevački samostan Majke Božje Lurdske, Zagreb 1988., str. 81-93.
 3. Stipe Nimac, „Odgoj župnih pastoralnih vijeća za dijakoniju“, Kateheza, 11 (1989), br. 1-2, str. 39-42.
 4. Stipe Nimac, „Grad kao stjecište migracijskih tokova i izazov za pastoralni rad u našoj Crkvi“, u: Stipe Nimac (ur.), Teologija grada, Zbornik radova, Franjevački samostan Majke Božje Lurdske, Zagreb 1990., str. 63-78.
 5. Stipe Nimac, „Pedagoški pomaci i mjesto vjeronauka u Novom sustavu osnovnoga i srednjega školstva u Republici Hrvatskoj“, u: Stipe Nimac (ur.), Vjeronauk u duhovnoj obnovi Republike Hrvatske, Zbornik radova, Tajništvo za pastoral Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, Split 1992., str. 21-43.
 6. Stipe Nimac, „Pastoralna djelatnost Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja“, u: Isti, Bogoslužni godišnjak Franjevačkog bratstva Presvetoga Otkupitelja, Tajništvo za pastoral Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, Split 1993., str. 7-18.
 7. Stipe Nimac, „Mjesto mladih u župskoj zajednici“, Kačić 25 (1993.), str. 279-292.
 8. Stipe Nimac, „Grad - izazov za pastoralni rad“, Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije, 125 (1997.), br. 9, str. 530-535.
 9. Stipe Nimac, „Studentska kateheza“, Kateheza, 20 (1998.), br. 3, str. 246-250.
 10. Stipe Nimac, „Kateheza odraslih - prioritetni zadatak hrvatske Crkve“, Kateheza 21 (1999.), br. 3, str. 215-229.
 11. Stipe Nimac, „Pastoralno djelovanje u neredovitim situacijama prema 'Familiaris consortio' (br. 79-84)“, Bogoslovska smotra 69 (1999.), br. 2-3, str. 407-424.
 12. Stipe Nimac, „Važnost tradicije u pastoralnom poslanju i aggiornamentu“, u: Marko Babić (ur.), Aktualnost predaje, Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa prigodom 100. obljetnice rođenja fra Karla Balića, Služba Božja, Makarska 2003., str. 175-190.
 13. Stipe Nimac, „Neke zadaće praktične teologije u hrvatskoj Crkvi i hrvatskom društvu“, u: Petar Aračić (ur.), Novi izazovi pastoralnoj teologiji, Radovi Međunarodnog simpozija pastoralnih teologa, Đakovo, 7.-9. listopada 2004, Katolički bogoslovni fakultet-Đakovo, Đakovo, 2005., str. 31-41.
 14. Stipe Nimac, „Pastoral bolesnika u Hrvatskoj“, u: Nediljko Ante Ančić – Nikola Bižaca (prir.), Kršćanstvo i zdravlje, Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa, Crkva u svijetu, Split 2006., str. 191-209.
 15. Stipe Nimac, „Pastoral postmodernoga grada“, u: Nela Veronika Gašpar (ur.), Tkivo kulture, Zbornik Franje Emanuela Hoška u povodu 65. obljetnice života, Kršćanska sadašnjost/Teologija u Rijeci, Zagreb-Rijeka 2006., str. 455-470.
 16. Stipe Nimac, „Teološko-pastoralni tečajevi u organizaciji Franjevačke bogoslovije u Makarskoj u službi permanentnog obrazovanja“, u: Kačić, 36-38 (2006.), , str. 259-280 (Franjevci i Makarska od 1502. do 2002. Radovi simpozija u prigodi 500. obljetnice prvoga pisanog spomena franjevaca u Makarskoj).
 17. Stipe Nimac, „Služba dijakonije u postmodernom društvu“, Bogoslovska smotra, 76 (2006.), br. 4. str. 1001-1012.
 18. Stipe Nimac, „Župa u Baćićevo vrijeme“, u: Zbornik o Petru Krstitelju Baćiću, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Petar Krstitelj Baćić“, Skradin - Visovac, 27. i 28. listopada 2006., Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007., str. 289-295.
 19. Stipe Nimac, „Župni pastoral pred izazovima našega vremena“, Crkva u svijetu, 42 (2007.), br. 1. str. 65-80.
 20. Stipe Nimac, „Pastoral grada. Obilježja pastorala u gradskim uvjetima“, Crkva u svijetu, 42 (2007.), br. 4. str. 589-606.
 21. Stipe Nimac, „Župni pastoral u postmodernom gradu“, u: Franjo Emanuel Hoško (ur.), Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića u prigodi 65. obljetnice života, Kršćanska sadašnjost - Zagreb/Teologija u Rijeci - Rijeka, 2008., str. 113-119.
 22. Stipe Nimac, „Pastoralna teologija u današnjem kriznom vremenu“, Bogoslovska smotra, 77 (2007.), br. 4. str. 839-855.
 23. Stipe Nimac, „Intradisciplinarnost i interdisciplinarnost praktične teologije“, u: Iščekivati i požurivati dolazak dana Božjega. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Peri Aračiću prigodom 65. obljetnice života, Džinić, Ivo - Raguž, Ivica (ur.), Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo 2009. str. 33-38.
 24. Stipe Nimac, „Nastanak i razvoj prvih kršćanskih zajednica“, Crkva u svijetu, 48 (2012.), br. 2, str. 163–184.
 25. Stipe Nimac, „Župa od Milanskog edikta do Tridenta“, Crkva u svijetu, 47 (2012.), br. 3, str. 367–391.
 26. Stipe Nimac, „Župa u razdoblju tridentinske, jozefi nističke i francuske reforme“, Obnovljeni život, 67 (2012.), br. 2, str. 239–253.
 27. Stipe Nimac, „Župa u mijenama 19. i 20. stoljeća“, Obnovljeni život, 67 (2012.), br. 3, str. 353–368.
 28. Stipe Nimac, „Učinkovitost postojeće pastoralne paradigme u prenošenju vjere“, Bogoslovska smotra, 83 (2013.), br. 3. str. 559-576.
 29. Stipe Nimac, “Zwischen Traditionsverbundenheit und Zukunftsoffenheit. Zur gegenwärtigen Situation der Kirche und der Praktischen Theologie in Kroatien, International Journal of Practical Theology, 17 (2013.), br. 2, str. 273–291.
 30. Stipe Nimac, “Pastoral zdravstva: mjesto službe trajnog đakona?”, Služba Božja, 54(2013.), br. 3-4, str. 285-298.
 31. Stipe Nimac, “Tradicija i otvorenost. Situacija i imperativi pred praktičnom teologijom u Hrvatskoj”, Bogoslovska smotra, 83(2013.), br. 4. str. 841.- 858.