pastoral grada 150

Pastoral grada

Stipe Nimac


Lepuri, 2008.

(160 stranica)

ISBN 978-953-96517-7-8

Sadržaj

Predgovor

UVOD PASTORAL POSTMODERNOGA GRADA

Uvod
1. Grad u Svetom pismu i tradiciji
2. Terminološka napomena uz pojmove »grad« i »pastoral grada«
3. Urbani način života
3.1. Dinamika i mobilnost
3.2. Sloboda i anonimnost
3.3. Pluralizam vrijednosti
4. Prijedlozi i mogućnosti za poboljšani pastoralni rad
4.1. Martirija
4.2. Diakonija
4.3. Liturgija
5. Zaključne napomene

GRAD - IZAZOV ZA PASTORALNI RAD

Uvod
1. Biblijsko gledanje na grad
2. Crkveno učiteljstvo i grad
3. Stanje i pastoralne perspektive u hrvatskim gradovima
4. Praktične smjernice za pastoralni rad u gradu
4.1. Prezentirajuća funkcija
4.2. Samaritanska funkcija
4.3. Alternirajuća funkcija
4.4. Fermentirajuća funkcija
4.5. Kritičko-proročka funkcija
4.6. Doksološka funkcija
Zaključak

PASTORAL GRADA. OBILJEŽJA PASTORALA U GRADSKIM UVJETIMA

Uvod
1. Urbanizacija
2. Oznake života u velikim gradovima danas
2.1. Individualnost
2.2. Pluralnost
2.3. Društveno-socijalni problemi
2.4. Religioznost u suvremenom gradu
3. Pastoralni putevi danas
3.1. Solidarnost
3.2. Duhovnost
3.2.1. Duhovna mjesta
3.2.2. Duhovni događaji
3.2.3. Duhovne osobe
Zaključne misli

ŽUPNI PASTORAL PRED IZAZOVIMA NAŠEGA VREMENA

Uvod
1. Uloga i poslanje župe
2. Župa u novijim crkvenim dokumentima
3. Modeli župe u današnjem pastoralu
3.1. Klasična župa
3.2. Župa kao Communitas communitatum (zajednica zajednica)
3.3. Župa kao dio veće pastoralne jedinice
4. Model župe u postmodernom društvu
4.1. Životno mjesto za sve
Zaključak

ŽUPNI PASTORAL U POSTMODERNOM GRADU

Uvod
1. Župa pred izazovima postmodernog društva
2. Religiozna slika grada
3. Župno-pastoralni model za postmoderni grad
Zaključne misli
ZAKLJUČAK

DODATAK: MODEL PASTORALA GRADA LITERATURA

SUMMARY
ZUSAMMENFASSUNG
RIASSUNTO
BILJEŠKA O PISCU
BILJEŠKA O TEKSTOVIMA
KAZALO

Predgovor

U sklopu katedre »Pastoralne teologije« na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu i na Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru predajem kolegije »Fundamentalna pastoralna teo­logija« i »Pastoral župne zajednice«. U slijedu predavanja obra­đujem i problematiku pastorala grada danas (npr. »Fundamentalni pastoral i pastoral gradskih sredina« i »Pastoral župne zajednice u gradu«), te stanje i perspektivu pastorala grada u Hrvatskoj služe­ći se iskustvom i literaturom hrvatskih autora kao i aktualnom literaturom i modelima za pastoral grada (Citypastoral) relevantnih inozemnih autora.

U organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Vijeća za pastoral Splitsko-makarske nadbiskupije 2003. godine održanje Metropolitanski studijski dan (Split, Dub­rovnik, Šibenik) za svećenike Splitske metropolije na temu pasto­rala grada. Tom prigodom održao sam predavanje naslovljeno »Pastoral gradskih sredina«.

Isto tako, u ak. god. 2006./2007. i 2007./2008. u okviru kate­dre pastoralne teologije ponudio sam seminar »Pastoral grada« na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Na tu te­mu izrađeno je i nekoliko seminarskih radnji.

Iz svega navedenoga očito je koliko mi se sve važnijim čini progovoriti o pastoralu grada danas i ovdje, u ovom našem vre­menu i u našem prostoru.

Naime, ne može se zanemariti činjenicu da prema Popisu sta­novništva iz 2001. u Republici Hrvatskoj oko 55% stanovništva živi u gradskim sredinama, a da, s druge strane, postojeći pastoralno-župni model pred očima uglavnom ima tradicionalnu seosku sredinu i način života.

O toj vrlo aktualnoj tematici pastorala grada nema dovoljno literature na hrvatskom jeziku.

Upravo zbog toga sam odlučio objaviti ovu knjigu, ne bi li se izdavanjem ove studije barem donekle popunila ta praznina te se našoj hrvatskoj javnosti omogućilo pobliže upoznavanje s aktual­nom problematikom pastorala gradskih sredina.

Nadam se da će ova knjiga biti i poticaj za daljnje znanstveno istraživanje stanja i perspektive naših hrvatskih gradova i gradskih sredina, te za promicanje pastorala u gradu i novih pastoralnih mo­dela, kao i obogaćenje specifične teološko-pastoralne literature u svezi teologije grada i pastorala grada. Vjerujem da će ideje, koje su ovdje studiozno obrađene i prezentirane, naći odjeka i u pasto­ralnoj praksi.

Na kraju želim zahvaliti svima onima koji su na bilo koji na­čin poticali ili sudjelovali u objavljivanju ove nasušno potrebne knjige za hrvatsko jezično područje. Zahvaljujem recezentima: dr. sc. Alojziju Čondiću, profesoru pri katedri pastoralne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Draganu Nimcu, profesoru na Papinskom sveučilištu "Antonianum" u Rimu (Italija) i dr. sc. Ivanu Šarčeviću, profesoru na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), kao i aka­demskom slikaru i profesoru crkvene umjetnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu Anti Branku Periši za likovno uređenje naslovnice. Na poseban način, zahvaljujem pri­jatelju dr. sc. Anti Periši, teologu, doktoru filozofije i znanstve­niku na Sveučilištu u Zadru što je cjelovito knjigu pregledao, dao brojne korisne napomene i ideje, te načinio korekturu tekstova.

Lepuri, 1. veljače 2008.
Dr. sc. Stipe Nimac, OFM

 

Uvod